Παροχή Τεχνικής Βοήθειας

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει παράσχει τεχνική βοήθεια σε πλήθος φορέων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων οικονομικού, εμπορικού, κοινωνικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει αναπτυξιακού περιεχομένου.

Πραγματικές Λύσεις σε Πραγματικές Ανάγκες

Έργα

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης έτους 2008, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της Προγραμματικής περιόδου 2007-2013, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής” και του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” ΕΣΠΑ. (2009)

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα management στα πλαίσια του Έργου «Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σε συνδυασμό με την δημιουργία προδιαγραφών για τη συμπλήρωση των τεχνικών και λοιπών υποδομών που απαιτούνται για την λειτουργία του (2007)

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

  Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Εκπαιδευτικής Στήριξης του Προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (2006-2008)

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  -Ένα Παραμετροποιήσιμο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης (CLEAR-QUEST) για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Διαχείριση Ποιότητας», στα πλαίσια του Συντονισμένου Προγράμματος Ηλεκτρονικής Μάθησης του ΕΠ ΚτΠ (2006)
  [Ένωση Φορέων: ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. - Κ-ΝΕΤ Α.Ε., Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Όμιλος Εταιρειών ΕΡΙ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε., Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, TÜV Hellas, ΕΛΚΕ-Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΚΕ.ΜΕ.Χ. Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών]
  ΕΤΑΔ Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

  -Υποστηρικτική Εργασία προς τις Υπηρεσίες της ΕΤΑΔ ένταξης των έργων: α) Ενημέρωση τοπογραφικών και γεωγραφικών στοιχείων ακινήτων της ΕΤΑΔ και β) ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων της ΕΤΑΔ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013’ (2013)

 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΔΙΠ-ΕΠΠ)

  Εξωτερική Αξιολόγηση (On-going) Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (2008)

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL / 1ος ΚΥΚΛΟΣ

  -Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»: Forum για την Κοινωνική Συνοχή (2001-2005)
  -Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤΕΑΣ»: Προσαρμογή Κινητικά Αναπήρων σε Στοχευμένους Εργασιακούς Χώρους (2001-2005)
  -Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»: Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας (2001-2005)

 • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - D.G. EMPLOYMENT - Article 6 E.S.F. & READAPTATION

  Ολοκληρωμένο σχέδιο Mentoring για την Αποτελεσματικότερη Περιφερειακή Διαχείριση της Απασχόλησης» (“An Integrated Mentoring Plan for the Local Effective Management of EmploymeNT” – IMPLEMENT), sτα πλαίσια του Προϋπολογισμού B2-1630 "Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διαχείριση της αλλαγής» του Άρθρου 6 (2006)
  [Ένωση Φορέων : ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε., ΕΒΕΑ, ΚΕΘΙ, ΑΘΗΝΑ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση), ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ (ΑΜΚΕ), ΚΕΚ INTEGRATION- ΕΡΓΟΝ & DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ATHENS ACROPOL HOTEL, KING GEORGE HOTEL, Q&R, DELTA SINGULAR, KNOWNET LTD, INSTITUT TECHNIK UND BILDUNG - Universitaet Bremen, DEIS-CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY]

 • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - D D.G. V

  Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος με τίτλο «Οδηγός Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ECO-AUDIT» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT (1998-2000)

 • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - D.G. ΧVΙ

  Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Περιφερειακής Πολιτικής στις Χώρες του Στόχου 1 Ελλάδα και Πορτογαλία (συνεργάτες: «Deloitte & Touche» Ελλάδας, «Deloitte & Touche» Πορτογαλίας, «Deloitte & Touche Europe Services» Βρυξελλών, «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» και «FBO Consultores» Πορτογαλίας)