Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη φορέων για την επιχορήγηση επενδυτικών / ερευνητικών δραστηριοτήτων (Αναπτυξιακός Νόμος/ Κοινοτικά Προγράμματα & Πρωτοβουλίες), καθώς και στην εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας επενδυτικών προγραμμάτων (αναλύσεις κόστους – οφέλους, οικονομοτεχνικές μελέτες για τη διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων).

 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την επιχορήγηση επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσω του εκάστοτε Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου
 • Μελέτες Σκοπιμότητας Κλασσικών Επενδυτικών Προγραμμάτων Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του εκάστοτε Αναπτυξιακού Νόμου
 • Συγκρότηση Φακέλων για υπαγωγή επιχειρήσεων σε Προγράμματα ενισχύσεων στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ – Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών Μελετών – Υποστήριξη υλοποίησης επενδύσεων (κατά περίπτωση)- Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» (2013-2014)- «DIGI-LODGE: Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» (2011)- Ενίσχυση Γυναίκειας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας (2007)- Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γονέων με Τρία Τεκνά και άνω (2007)- Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (2002 – 2009)

  – Ενίσχυση Γυναίκειας / Νεανικής Επιχειρηματικότητας (2002 – 2009)

  – Πρόγραμμα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» (2004-2005)

  – Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά (2002 – 2003)

  – Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (2005)

 • Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Τουριστικών, Γεωργικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στα διάφορα Μέτρα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τουρισμού, Γεωργίας (Κανονισμός ΕΟΚ 866/90), ΠΕΠ κλπ.] του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Retex, Leader, Mentor, ΜΜΕ, Interreg κλπ.).
 • Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων επιχειρήσεων για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης