Αρχική Backup 2023

Η Ιστορία της Τέκμωρ

Η ΤΕΚΜΩΡ δημιουργήθηκε με σκοπό να συνενώσει και συντονίσει τη δράση των ιδρυτικών της μετόχων και των συνεργατών της στον τομέα της Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Eπιχειρήσεις και Oργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών σχεδιασμών, μελετών και εφαρμογών που υποστηρίζουν, τεκμηριώνουν και βοηθούν με τον αρτιότερο τρόπο κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια των συντελεστών της οικονομικής και παραγωγικής ζωής.

Δραστηριότητες

Στρατηγική & Ανάπτυξη

Ανάλυση Κόστος – Οφέλους για χρήση υποψήφιων επενδυτών πριν από τη λήψη απόφασης νέας επένδυσης.

Διοίκηση & Διαχείριση
Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Μελέτη και εφαρμογή οργανωτικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς ή στη συνολική λειτουργία επιχειρήσεων.

Διοίκηση & Διαχείριση
Επενδυτικών Έργων

Διαχείριση επιχορηγούμενων Επενδυτικών Έργων μέχρι την εκταμίευση του συνολικού ποσού της κρατικής χρηματοδότησης.

Υποστήριξη Φορέων στη
Διαχείριση Προγραμμάτων
& Έργων

Εξεύρεση Επιχειρήσεων-Συνεργατών από τον Ευρωπαϊκό και λοιπό Διεθνή Χώρο.

Εφαρμογή Προτύπων
& Κανονισμών

Μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9000, 14000) & Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων (HACCP).

Τεχνικά Έργα

Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων & μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η Πολιτική για την Ποιότητα της Τέκμωρ

Η Πολιτική για την Ποιότητα της Τέκμωρ

Τα Έργα της Τέκμωρ

Έργα στρατηγικής & ανάπτυξης

Αναπτυξιακές, Οικονομικές & Κοινωνικές Μελέτες (αφορούν σε συγκεκριμένους Κλάδους ή Ομάδες Οικονομικής Δραστηριότητας ή σε Γεωγραφικές Περιοχές..

Read more

Έργα διοίκησης διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών

Μελέτη και εφαρμογή οργανωτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία επιχειρήσεων, λειτουργικός σχεδιασμός / ανασχεδιασμός..

Read more

Έργα διοίκησης & διαχείρισης επενδυτικών έργων

Υποστήριξη φορέων για την επιχορήγηση επενδυτικών / ερευνητικών δραστηριοτήτων (Αναπτυξιακός Νόμος/ Κοινοτικά Προγράμματα..

Read more

Έργα διαχείρισης προγραμμάτων έργων παροχή τεχνικής βοήθειας

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει παράσχει τεχνική βοήθεια σε πλήθος φορέων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων οικονομικού, εμπορικού..

Read more

Έργα διαχείρισης ποιότητας βιομηχανική επιθεώρηση

Μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000..

Read more

Τεχνικά Έργα

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει συνεργαστεί ως υπεργολάβος με μεγάλες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες της χώρας για την υλοποίηση τεχνικών έργων.

Read more

Πελάτες