Πολιτική για την Ποιότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ISO 9001:2015

Η ΤΕΚΜΩΡ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 για την παροχή των υπηρεσιών της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό DQS HELLAS (Αριθ. Μητρώου Καταχώρισης # 347625QM) και αφορά στις ακόλουθες περιοχές:

  • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  • Διαχείριση Έργων
  • Διαγνωστικές & Οργανωτικές Μελέτες
  • Επενδυτικά Σχέδια
  • Κοινοτικά Προγράμματα & Πρωτοβουλίες
  • Διασφάλιση Ποιότητας & Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις