Έργα διοίκησης & διαχείρισης επενδυτικών έργων

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει υλοποιήσει έργα για την επιχορήγηση επενδυτικών / ερευνητικών δραστηριοτήτων (Αναπτυξιακός Νόμος/ Κοινοτικά Προγράμματα & Πρωτοβουλίες), καθώς και στην εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας επενδυτικών προγραμμάτων (αναλύσεις κόστους – οφέλους, οικονομοτεχνικές μελέτες για τη διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων).

Υποστήριξη επιχειρήσεων

Υποστήριξη επιχειρήσεων για την επιχορήγηση επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσω του εκάστοτε Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου.

Μελέτες Επενδυτικών Προγραμμάτων

Μελέτες Σκοπιμότητας Κλασσικών Επενδυτικών Προγραμμάτων Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του εκάστοτε Αναπτυξιακού Νόμου.

Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων επιχειρήσεων για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Συγκρότηση Φακέλων για υπαγωγή επιχειρήσεων σε Προγράμματα ενισχύσεων στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ – Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών Μελετών - Υποστήριξη υλοποίησης επενδύσεων (κατά περίπτωση)

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» (2013-2014)

«DIGI-LODGE: Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» (2011)

Ενίσχυση Γυναίκειας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας (2007)

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γονέων με Τρία Τεκνά και άνω (2007)

Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (2002 – 2009)

Ενίσχυση Γυναίκειας / Νεανικής Επιχειρηματικότητας (2002 – 2009)

Πρόγραμμα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» (2004-2005)

Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά (2002 – 2003)

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (2005)

Τεχνικοοικονομικές Μελέτες

Μελέτες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Τουριστικών, Γεωργικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στα διάφορα Μέτρα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τουρισμού, Γεωργίας (Κανονισμός ΕΟΚ 866/90), ΠΕΠ κλπ.] του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Retex, Leader, Mentor, ΜΜΕ, Interreg κλπ.).