Έργα στρατηγικής & ανάπτυξης

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει υλοποιήσει έργα στις περιοχές Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (μελέτη, παρακολούθηση υλοποίησης & αξιολόγηση) και Αναπτυξιακές, Οικονομικές & Κοινωνικές Μελέτες (αφορούν σε συγκεκριμένους Κλάδους ή Ομάδες Οικονομικής Δραστηριότητας ή σε Γεωγραφικές Περιοχές Γενικού ή Ειδικού ενδιαφέροντος ή σε μεμονωμένες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς).

T.G.S. Petroleum COMPANY, INC. Petroleum Products, (Chicago, Illinois, U.S.A.)

Μελέτη Αγοράς Μπύρας στην Ελλάδα, με σκοπό να διερευνηθεί η σκοπιμότητα ίδρυσης νέας βιομηχανίας μπύρας από όμιλο αμερικανών κεφαλαιούχων (2000).

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

Σχέδιο Δράσης για τη σύναψη συνεργασιών/ ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αποδοτική και ποιοτική ανάπτυξη του μαζικού – οργανωμένου τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο και την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα (2012-2013).

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Μελέτη – Έρευνα πεδίου μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης εργαζομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (2006).

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Πιερίων και Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Χιονοδρομικού Κέντρου Πιερίων (2000).

Δήμος Ιωαννιτών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ιωαννιτών. Σχεδιασμός και Υποστήριξη Εφαρμογής (2008-2009).

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρηματικότητας (2005).

Επιμελητήριο Κυκλάδων - Εταιρεία Ανάπτυξης & Πρόοδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων

Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Γνώσης και Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου σε νησιά του Νομού Κυκλάδων (2008).

Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Αττικής Α.Μ.Κ.Ε.

Έρευνα benchmarking σε 10 επιλεγμένους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής (2008).

The World Bank WORLD BANK

Έρευνα Πεδίου στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (προσωπικές συνεντεύξεις με τους CEO 150 επιχειρήσεων σε κάθε χώρα).

Μελέτη συμπερασμάτων, σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility) από τις επιχειρήσεις των δύο χωρών.

Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Αξιολόγηση του Εποπτευόμενου από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Φορέα με την επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΥΠ) (2014-2015).

Διερεύνηση, προσδιορισμός και προβολή επιχειρηματικών ευκαιριών καινοτομικού χαρακτήρα στον τομέα αξιοποίησης τελικών προϊόντων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών (σε συνεργασία με την ΤΕΡΑΝΟΒΑ ΕΠΕ) (2008).

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του ΕΒΕΑ (2013)

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας (2010-2011)

Σύνταξη Μελέτης Εφαρμογής (2010-2011)