Στρατηγική & Ανάπτυξη

Δείτε ενδεικτικά έργα στις περιοχές:

 • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (μελέτη, παρακολούθηση υλοποίησης & αξιολόγηση)
 • Αναπτυξιακές, Οικονομικές & Κοινωνικές Μελέτες (αφορούν σε συγκεκριμένους Κλάδους ή Ομάδες Οικονομικής Δραστηριότητας ή σε Γεωγραφικές Περιοχές Γενικού ή Ειδικού ενδιαφέροντος ή σε μεμονωμένες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 • Αξιολόγηση του Εποπτευόμενου από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Φορέα με την επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΥΠ) (2014-2015)
 • Διερεύνηση, προσδιορισμός και προβολή επιχειρηματικών ευκαιριών καινοτομικού χαρακτήρα στον τομέα αξιοποίησης τελικών προϊόντων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών (σε συνεργασία με την ΤΕΡΑΝΟΒΑ ΕΠΕ) (2008)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Σχέδιο Δράσης για τη σύναψη συνεργασιών/ ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αποδοτική και ποιοτική ανάπτυξη του μαζικού – οργανωμένου τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο και την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα (2012-2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 • Μελέτη – Έρευνα πεδίου μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης εργαζομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (2006)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Πιερίων και Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Χιονοδρομικού Κέντρου Πιερίων (2000)

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ιωαννιτών. Σχεδιασμός και Υποστήριξη Εφαρμογής (2008-2009)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)

 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του ΕΒΕΑ (2013)
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς δραστηριότητας που συνδράμουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ – Αναλύονται οι τομείς: 1) Διαχείρισης Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας, 2) Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (στα πλαίσια του έργου THINK GREEN – Έργο Χρηματοδοτούμενο από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2004-2009 και από το ΠΔΕ της Ελλάδος) (2010-2011)
 • Σύνταξη Μελέτης Εφαρμογής του θεσμού των «Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων (στα πλαίσια του έργου THINK GREEN – Έργο Χρηματοδοτούμενο από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2004-2009 και από το ΠΔΕ της Ελλάδος) (2010-2011)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΟΔΟΥ (ΕΤ.Α.Π.) ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 • Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Γνώσης και Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου σε νησιά του Νομού Κυκλάδων (2008)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Τ.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.Κ.Ε.

 • Έρευνα benchmarking σε 10 επιλεγμένους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής (2008)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 • Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρηματικότητας (2005)

THE WORLD BANK

 • Έρευνα Πεδίου στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (προσωπικές συνεντεύξεις με τους CEO 150 επιχειρήσεων σε κάθε χώρα) και Μελέτη συμπερασμάτων, σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility) από τις επιχειρήσεις των δύο χωρών

T.G.S. Petroleum COMPANY, INC. Petroleum Products, (Chicago, Illinois, U.S.A.)

 • Μελέτη Αγοράς Μπύρας στην Ελλάδα, με σκοπό να διερευνηθεί η σκοπιμότητα ίδρυσης νέας βιομηχανίας μπύρας από όμιλο αμερικανών κεφαλαιούχων (2000)